เราเชื่อว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นหัวใจหลักในการพัฒนา
มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของเราทุกท่านให้มั่นใจในบริษัทและสินค้าของเรา ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน เราตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพราะเราอยากเห็น ทุกคนได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เกิดการพัฒนา และ ต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง
“ความยั่งยืน” มีความสำคัญ
การพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนิยามว่าเป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบความสามารถ ในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต เนื่องจากโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ ไร้พรมแดน
การศึกษาจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
การเรียนการสอน
เพื่อให้ สามารถรับมือกับเทคโนโลยีได้ทัน เพื่อเตรียม คนเตรียมเยาวชนให้สามารถก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่ เป็นโลกในยุคโลกาวิวัฒน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษายุคใหม่จึงควรเริ่มหันกลับมาทบทวนตัวเอง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง และเกิด การพัฒนาและสามารถนำความรู้ต่างๆนำไปพัฒนา ต่อได้ การกำหนดเป้าหมายสุดท้ายในการดำเนินงานทุกภาคส่วนของบริษัท เราคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม>>

ให้ความสำคัญกับการดูแล
กิจการและรับผิดชอบ
ต่อสังคม
เราให้ความสำคัญต่อการดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบ ต่อสังคมซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม>>

เราติดตามผลการดำเนิน
งานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างใกล้ชิด
บริษัทของเรามีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น โดยการบริหารจัดการที่สร้างความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของบริษัทในอนาคต และไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรด้วยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อน และ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ใกล้ชิด

อ่านเพิ่มเติม>>

เราขับเคลื่อนนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัทให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
บริษัทของเรามีการแต่งตั้งคณะทำงานการพัมนาอย่าง ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของ คณะกรรมการบริษัทให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและ อยู่ในกระบวนการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม>>