มุ่งส่งเสริม
สังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
เรามุ่งเน้นส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนตามวิถีพอเพียง
โดยการนำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เรามี ไปส่งเสริมให้กับชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้สามารถบริหารจัดการตนเอง โดยเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินชีวิต ตามวิถีชุมชนเดิม ให้คนในชุมชนสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ภายในชุมชน โดยบริษัทของเรามีนโยบาย และ โครงการ ที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้
โครงการ
พบปะเครือข่าย
ชุมชน
การส่งเสริมให้คนในชุมชนลดรายจ่ายและสร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทาง การดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม>>

ส่งเสริม
ให้คนในชุมชน
มีรายได้เสริม
บริษัทของเรามีโครงการที่จะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนมากมาย อาทิเช่น การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกกาแฟ โดยการปลูกกาแฟ ออร์แกนิก เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำงาน โดยบริษัทของเราจะเข้าไปให้ความรู้และทำการส่งเสริมชาวบ้าน ในชุมชนให้มีรายได้ และทางบริษัทของเราจะทำการรับซื้อเมล็ดกาแฟ จากชุมชน พร้อมทั้งหาตลาดในการกระจายสินค้าเพื่อให้ชุมชนมีรายได้เและเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน จากการพึ่งพาตัวเอง ไปสู่การรวมกลุ่มสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป โดยมุ่งหวังให้ชุมชนที่เข้าอบรมสามารถต่อยอดไปถึงการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

อ่านเพิ่มเติม>>