บริษัทของเรา
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน
เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของเรา คือการสนับสนุบการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจให้เติบต่อย่างไม่หยุดยั้ง นั่นหมายถึงการรับมือกับ ความท้าทายจากหลากหลายมิติที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก รวมถึงการมีคู่ค้าทางธุรกิจที่ดี การมีพันธมิตรที่ดี ที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนิน กิจการและประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างเสาหลักทั้งสามด้านของความยั่งยืนอัน ได้แก่
ด้านที่ 1ความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ
พัฒนาโซลูชั่นที่มีความแตกต่าง ใช้งานได้จริง และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความท้าทายในเรื่องความยั่งยืน
ด้านที่ 2 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
จัดหาโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่อง

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและเศรษฐกิจในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ หัวใจสำคัญในการดำเนินงานเหล่านี้คือการมีเครือข่ายของคู่ค้าทางธุรกิจ ที่คำนึงถึงชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ และเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มั่นคงสืบไป

อ่านเพิ่มเติม >>

ความน่าเชื่อถือ
เป็นเรื่องสำคัญของเรา
เรื่องความน่าเชื่อถือนับเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่เราเล็งเห็นและให้ความสำคัญมาโดยตลอด ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ลูกค้า ในปัจจุบัน และในอนาคตสามารถมั่นใจได้ในสิ่งที่ แบรนด์ ตั้งใจจะสื่อสารออกไป ในทุกๆ อย่างของธุรกิจที่เรามี โดยเรา ใช้วิธีการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและสร้างความน่าเชื่อถือแก่ แบรนด์ของเราดังต่อไปนี้
1.ทุกคนสามารถติดต่อ และ เข้าถึงได้โดยง่าย
การดำเนินธุรกิจนั้น จะต้องมีช่องทาง ในการติดต่อ ที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยแต่ละช่องทางจะมีพนักงานที่สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ รวมทั้งสามารถ ช่วยลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้า ในหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือ โซเชียลมีเดีย ต่างๆ เช่น Line เป็นต้น การบริการที่ดีและมีความรวดเร็วในการตอบ คำถาม หรือการจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ในทางบวกให้กับธุรกิจที่ดี
2. บริษัทของเรามี สินค้าดี มีคุณภาพ
ปัจจัยหลักของธุรกิจ สินค้านั้นนับว่าเป็น ปัจจัยอันดับต้นๆที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การมีสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น ถือเป็น พื้นฐานสำคัญในการที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ นอกจาก สินค้าทีดีมีคคุณภาพนั้น นอกจากจะสามารถเพิ่มเชื่อมั่นให้กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองการใช้งานให้กับ ลูกค้าได้อีกด้วย
3.เราให้ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าของเราทุกท่าน
เราให้ความซื่อสัตย์ความโปร่งใส คือการที่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ให้ลูกค้าทราบถึง จุดเด่น- จุดด้อย ของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า แบรนด์ มีความจริงใจ และตรงไปตรงมา ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่
4.เราสร้างเอกลักษณ์ให้กับ แบรนด์
เราเชื่อว่าภาพลักษณ์ที่ดี ของแบรนด์ นั้น ควรมีความสอดคล้องต้องกันในทุกส่วน ต้องสามารถเพิ่มคุณค่า และความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของท่านได้ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับแบรนด์ ควรประกอบไปด้วย
ด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนออนไลน์ หรือในส่วนออฟไลน์ โดยเฉพาะส่วนประกอบต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ โทนสี ควรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ด้านการจัดส่งสินค้า ควรเปิดการสื่อสารกับลูกค้าไว้ในหลายๆ ช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อ ในระหว่างการจัดส่ง
หากธุรกิจมีสินค้าและบริการที่ดี ก็จะได้รับความเชื่อถือและความเชื่อมั่นจากลูกค้า ซึ่งความเชื่อมั่นนี้จะส่งผลดีต่อบริษัทและองค์กรต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >>

ความจริงใจ
เป็นสิ่งสำคัญที่เราให้
ความสำคัญไม่แพ้กัน
เราเชื่อว่า เมื่อเราดำเนินธุรกิจใดๆก็ตาม สิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้ย่อมหนีไม่พ้นกำไร ทำให้ใครหลายคนยึดถือหลักในการทำธุรกิจว่า “ทำอย่างไรก็ได้ ให้สินค้าขายได้มากที่สุด” แต่เราเห็นต่างจากนั้น เรากลับมองว่า บริษัทของเราไม่ได้ทำธุรกิจระยะสั้นแบบฉาบฉวย ความจริงใจนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการทำธุรกิจ เราจริงใจกับลุกค้าของเราทุกท่าน รวมไปถึงคู่ค้าและพันธมิตรต่างๆทางธุรกิจของเราไม่แพ้กัน เพราะความจริงใจเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจต่างๆ ถ้าเรามีความจริงใจให้กันแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตามมาในที่สุดเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม>>

มองหาพันธมิตร
ทางธุรกิจ เป็นสิ่งเรา
มุ่งเน้น
การมองหาพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้น เพื่อช่วยขยายตลาด ขายธุรกิจ สร้างความมั่งคั่งให้กับคุณ เพิ่มขึ้น การค้นหาและคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจจึงเป็น กระบวนการที่สำคัญในการช่วยส่งผลให้เกิดเกิดคู่ค้า ในระยะยาวได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน สิ่งนี้แหละคือกุญแจแห่ง ความสำเร็จของบริษัทระดับโลก ที่มีคู่ค้าช่วยขาย กระจาย ติดตั้ง ดูแลลูกค้าหลังการขายแทนพวกเขา เรามองหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเป็นตัวส่งเสริมให้เราเติบโตและครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้นและกลายเป็นบริษัทที่เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >>

การสนับสนุน
เป็นสิ่งที่เราดูแลพันธมิตร
ทางธุรกิจของเราทุกท่าน
นอกจากการดูแลคู่ค้าของเราแล้ว เรายังมีนโยบายในการ สนับสนุนแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในด้านต่างๆให้กับพันธมิตร ทางธุรกิจของเราด้วย เพราะเราเชื่อว่า การเติบโต ทางธุรกิจจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากไม่มีคู่ค้าของเรา เราตระหนักอยู่เสมอว่าทุกท่านคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่คอย มาเติมเต็มส่วนที่เราขาดหายไป ดังนั้น เมื่อเรามีความเติบโตในด้านธุรกิจแล้ว เราอยากส่งมอบให้ธุรกิจของคู่ค้าของเรามีความเติบโตด้วยเช่นกัน คอยส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเพื่อให้ธุรกิจนี้ เติบโตและถูกพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม >>