การอยู่ร่วมกันในบ้านเมือง
และในสังคมอย่างมีความสุขด้วย “หลักธรรมภิบาล”
บริษัทของเราให้ความสำคัญต่อลูกค้าทุกคนของเรา โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ร่วมลงทุนในอนาคต พร้อมทั้งเปิดกว้างทางด้านความคิด ให้ความเป็นธรรม และใส่ใจดูแลต่อสังคม
เรายึดถือ
ความซื่อ
สัตย์สุจริต
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานโดย ถือเอาประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ตนเอง และต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่เอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
เปิดกว้าง
ในทุกๆด้าน
และโปร่งใส
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และพร้อมรับการตรวจสอบได้อยู่เสมอ ตลอดจนเปิดกว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความเสมอภาค
ต่อทุกฝ่าย
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และเคารพในหลักแห่งสิทธิมนุษยชน
เราให้
ความเป็นธรรม
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่สมดุลร่วมกัน
ยึดมั่นต่อ
คำสัญญา
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในกาดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบงานที่ดี และข้อตกลงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ
เราใส่ใจ
ดูแลสังคม
บริษัทของเราดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม ตามสิทธิที่พึงได้รับ และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน