เรามุ่งเน้นในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทของเรามุ่งมั่นในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้
ความรู้และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาอาคารให้เย็นที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งยังไม่ทำลายชั้น
บรรยากาศรวมถึงโอโซน อันเป็นสาเหตุหลักในการเกิดภาวะเรือนกระจก การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ทางบริษัทของเราตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมนี้มาก ซึ่งหากพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่มักมองถึง
การตัดต้นไม้ทำลายป่า ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน
ในสังคม พร้อมๆกับร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
สร้างสรรค์คุณภาพของสินค้า
เพื่อบริการอย่างดีที่สุด
สร้างสรรค์คุณภาพของสินค้าเพื่อบริการอย่างดีที่สุด พร้อมตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตขึ้น หรือนำเข้า เพื่อลดความผิดพลาดที่ส่งผล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ส่วนการทดสอบก่อนส่งมอบถึงลูกค้ายังมีการทดสอบต่างๆอีกมากมายนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งมนขั้นตอนการผลิตเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม>>

ห้องปฏิบัติการ
สะอาดเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
ห้องปฏิบัติการสะอาดเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการลดการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่การออกแบบอาคาร การก่อสร้างที่ต้องเลือกใช้วัสดุ ระบบระบายอากาศ ระบบสาธารณูปโภค และ อื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มาตรฐาน ระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม>>