บริษัทของเรา
ส่งเสริมทาง “ด้านการศึกษา”
ทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นหัวใจสำคัญ
“การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)” เป็นส่วนหนึ่ง
ในเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งทั่วโลก ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของ ความคิดสร้างสรรค์ ในการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคน เพราะความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดความแตกต่าง ซึ่งจะนำไปสู่การสรรค์ สร้างนวัตกรรมในที่สุด
เรามุ่งยกระดับ
เรามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหา
ให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค
ให้ความสำคัญในการแบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีที่เรามีให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียน เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษา จุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างคนที่สามารถทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ได้ ไม่เพียงแต่ทำอะไรซ้ำๆ กับที่คนอื่นได้ทำต่อๆ กันมา เป็นการสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นวัตกรรม ในรูปแบบใหม่ โดยเราเข้าสนับสนุนการเรียนรู้ด้านนี้อย่างจริงจัง
เรียนรู้นอกห้องเรียน
อย่างสร้างสรรค์
การปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคต ที่สำคัญ คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทจึงได้ริเริ่ม สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยปรารถนาให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้  หลักสูตรสำคัญที่จะ ช่วยให้นักเรียนก้าวหน้าในโลกอนาคตที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี เราจึงได้จัดทำหลักสูตร ที่ครอบคลุมขึ้นมา ซึ่งมีทั้งบทเรียนในในพื้นที่ของเราที่ได้จัดขึ้นในโอกาศต่างๆ ตามสถานการเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ที่ช่วยให้การเรียนของคุณกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ ขึ้น

อ่านเพิ่มเติม>>

ขยายโอกาสทางการเรียนรู้
ให้กว้างขึ้น ช่วยปลดปล่อย
ความคิดสร้างสรรค
โดยเน้นหลักไปที่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงทางร่างกายและพัฒนาด้านจิตใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

อ่านเพิ่มเติม>>

อีกทั้งบริษัทของเรา
มีทุนสนับสนุนให้กับนักเรียน
และนักศึกษา
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนทางการเรียนและการศึกษาวิจัย เพื่อนำไป ต่อยอดเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถให้แก่เยาวชนต่อไป และหวังว่าน้องๆเหล่านี้จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต และกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองต่อไป